Kaynakça

 • “II. Abdülhamid’in İstanbul’u (1876-1909)” (2010). Atlas Tarih Kitaplığı, İstanbul, Sayfa 108-109.
 • Adil, H., (1933). “İtfaiye Müzesi Paviyonu”, Mimar Dergisi, Sayı 25, Sayfa 2.
 • Akbayar, Nuri (1994). “Teşvikiye” Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, İstanbul, Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı Ortak Yayını, Cilt 7, Sayfa 256-257.
 • Akın, Nur (2002). 19. Yüzyılın İkinci Yarısında Galata ve Pera. İstanbul, Literatür Yayıncılık.
 • Akın, Nur (2006). “19. Yüzyılın İkinci Yarısında Notre Dame De Sion Çevresinde Kentsel Yaşam”, Mimarist, Sayı 22, Sayfa 34-38.
 • Akkaya, Canan (2016). Arşiv Belgeleri Işığında Teşvikiye Camisi’nin Oluşum ve Gelişimi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Aktürk, Engin (2017). İstanbul Beşiktaş-Karaköy Aksında 1950’li Yıllarında İmar Çalışmaları Nedeniyle Yıkılan ve Yeniden Yapılan Kültür Varlıkları, Trabzon, 6.Tarihi Yapıların Korunması ve Güçlendirilmesi Sempozyumu.
 • Aksel, A. (1993). “Şişli İlçesi”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, İstanbul, Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı Yayınları, Cilt. 7, Sayfa 186-188.
 • Alphan, Deniz (2012). Dina’nın Mutfağı, Türk Sefarad Yemekleri, İstanbul, Boyut Yayın Grubu.
 • Alsaç, Orhan (1985). “Son 25 Yılda Bizdeki Kentsel Sit Koruması Çalışmaları”, Yapı Dergisi, Sayı 59, Sayfa 35-36.
 • Aralot, Şanziment ve Neşe Arolat (1974). “Şişli Çocuk Hastanesi Tevsil Projesi”, Arkitekt Dergisi, Sayı 353, Sayfa 42-48.
 • Arel, Ayda (1975). 18.yy. İstanbul Mimarisinde Batılılaşma Süreci. İstanbul, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yayınları.
 • Arif, Sırrı (1932). “Apartman Binası”, Arkitekt Dergisi, Sayı 02, Sayfa 35-36.
 • Aristoteles (2014). Politika. Çeviren Mete Tuncay. İstanbul, Remzi Kitabevi.
 • Arlı, H., (1994). Muradiye Camii, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, İstanbul, Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı Yayınları, Cilt 5, Sayfa 519-520.
 • Andreasyan, Der (2013). Polonyalı Simeon’un Seyahatnamesi (1608-1619). Çeviren Saro Dadyan. İstanbul, Everest Yayınları.
 • Aslanoğlu, İnci (2001). Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı 1923-1938, Ankara, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yayınları.
 • Avkovan, Emine Nazan (2019). İstanbul Tatavla/Kurtuluş Semti’nin Kültürel ve Mimari Kimlik Değişimi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul, Maltepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Aydın, Önder (2012). “Sultan II. Abdülhamit Dönemi Yapılarında İmparatoru/ İmparatorluğu Temsil Eden Semboller (1)”, Mimarlık Dergisi, Sayı 364, Sayfa 22-31.
 • Aydın, Yüzyıl Nevin (2017). Yerleşmek ve Yersizleşmek: Şişli’de Azınlıklar. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Bakır, Betül (2003). Mimaride Rönesans ve Barok Osmanlı Başkenti İstanbul’da Etkileri, Ankara, Nobel Akademik Yayıncılık Dağıtım.
 • Balamir, Murat (1994). “Kira Evinden Kat Evlerine Apartmanlaşma: Bir Zihniyet Dönüşümü Tarihçesinden Kesitler”, Mimarlık Dergisi, Sayı 260, Sayfa 29-33.
 • Batur, Afife (1985). Batılılaşma Döneminde Osmanlı Mimarlığı, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, İstanbul, Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı Yayınları, Cilt 4, Sayfa 1038-1067.
 • Batur, Afife (1993). “Akaretler”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, İstanbul, Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı Yayınları, Cilt 1, Sayfa 149-150.
 • Batur, Afife (1994). “Balyan Ailesi”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı Ortak Yayını, İstanbul, Cilt 2, Sayfa 35-41.
 • Batur, Afife (1994). “Etfal Hastanesi Saat Kulesi ve Mescidi”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, İstanbul, Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı Yayınları, Cilt 3.
 • Batur, Afife (1994). “Teşvikiye Camii”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı Ortak Yayını, İstanbul, Cilt 7, Sayfa 257-258.
 • Batur, Afife (1997). “Balyan”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, İstanbul, Cilt 1, Sayfa 177-178.
 • Batur, Afife (1999). “Balyan Ailesi”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, Cilt 1, Sayfa 288-292.
 • Batur, Afife (2006). “Osmanlı Modernleşmesinde Tıp Okulları ve Hastane Binaları”, Mimar İstanbul Dergisi, İstanbul, TMMOB Yayınları, Sayı 19, Sayfa 10-14.
 • Batur, Afife (2011). 19. Yüzyıl Osmanlı Mimarlığında Etkin Bir İsim: Balyanlar, Batılılaşan İstanbul’un Ermeni Mimarları, İstanbul, Uluslararası Hrant Dink Vakfı Yayınları, Sayfa 34-57.
 • Batur, Selçuk (1985). “Balyan Ailesi”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, İstanbul, Cilt 4, Sayfa 1089-1090.
 • Bay, Ezgi (2013). Kentleşme Sürecinde Mekânsal Ayrışmanın Konut Üzerinden Değerlendirilmesi: İstanbul Şişli/Bomonti Örneği. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Baydaş, Seda (2020). Osmanlı Mimarisinde Eklektizm ve Nigoğos Balyan. Yüksek Lisans Tezi. Kocaeli, Gebze Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Baysal, Haluk (1953). “Pegasus Evi”, Arkitekt Dergisi, Sayı 07-08, Sayfa 121-128.
 • Baytar, Lora (2004). Galata Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi ve Ortaçağ Ermeni Mimarlığı ile İlişkisi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul, İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Belge, Murat (1994). Beyoğlu Yakasının Öteki Semtleri, İstanbul Gezi Rehberi, İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • Benbassa, Esther (1998). Son Osmanlı Hahambaşısının Mektupları: Alyans’tan Lozan’a, İstanbul, Milliyet Yayınları.
 • Bilgicioğlu, Banu (2011). “Teşvikiye Cami”, Türk Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, Cilt 40, Sayfa 576-578.
 • “Bir Apartman Binası” (1962). Arkitekt Dergisi, Sayı 307, Sayfa 53-56.
 • Bozis, Sula (2002). İstanbullu Rumlar, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Bozis, Sula (2011). İstanbul Lezzeti İstanbullu Rumların Mutfak Kültürü, İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • Bozis, Sula (2020). İstanbul’dan Anadolu’ya Rumların Yemek Kültürü. İstanbul, Yapı Kredi Yayınları.
 • Bozkurt, Gülnihal (1989). Alman-İngiliz Belgelerinin ve Siyasi Gelişmelerin Işığı Altında Gayr-i Müslim Osmanlı Vatandaşlarının Hukuki Durumu (1839-1914), Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları.
 • Büyükbaşaran, Vahide (2001). Şişli-Osmanbey Arası 19-20. Yüzyıl Konut Yapıları. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Büyükkarcı, Süleyman (2003). İstanbul Ermeni Okulları, Yelken Yayınları, Konya.
 • Büyükkarcı, Süleyman (2003). Türkiye’de Rum Okulları, Yelken Yayınları, Konya.
 • Can, Cengiz (1999). Tanzimat ve Mimarlık, Osmanlı Mimarlığının 7 Yüzyılı, Uluslarüstü Bir Miras Sempozyumu, İstanbul, YEM Yayınları, Sayfa 130-136.
 • Can, Selman (2010). Rum Kalfalar, Bilinmeyen Aktörleri ve Olayları ile Son Dönem Osmanlı Mimarlığı, İstanbul, Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Sayfa 77-85.
 • Can, Selman (2010). Ermeni Kalfalar ve Balyan Ailesi, Bilinmeyen Aktörleri ve Olayları ile Son Dönem Osmanlı Mimarlığı, İstanbul, Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Sayfa 87-116.
 • Cerasi, Maurice (1999). Osmanlı Kenti – Osmanlı İmparatorluğu’nda 18. ve 19. Yüzyıllarda Kent Uygarlığı ve Mimarisi, Çeviren Aslı Ataöv, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları.
 • Cezar, Mustafa (1963). Osmanlı Devrinde İstanbul yapılarında Tahribat Yapan Yangınlar ve Tabii Afetler, İstanbul, Güzel Sanatlar Akademisi Türk San. Yayınları.
 • Çakmak, Tuğba (2001). İstanbul Sıraevleri ve Bir Sosyal Konut Modeli Olarak Surp Agop Sıraevleri. İstanbul, Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Çalışkan, Uğur Can (2010). İstanbul Camilerinde Süslemeleriyle Hünkâr Mahfilleri (1808-1909). Ankara, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Çelebi, Evliya (2014). Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Çeviren Mümin Çevik, İstanbul, Üçdal Neşriyat Yayınları, Cilt 1.
 • Çelik, Gözde (2000). İstanbul’da 19. Yüzyıl Abdülmecid Camileri. İstanbul, Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Çelik, Gözde (2003). Sultan Abdülmecid Camileri ve Süslemeleri, Sanat Tarihi Defterleri, İstanbul, Sayı 7, Sayfa 67-111.
 • Çelik, Zeynep (2015). 19.yy’da Osmanlı Başkenti Değişen İstanbul, İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Çetin, Firdevs (2012). Batılı Seyyahlara Göre İstanbullu Gayrimüslimler, İstanbul, Yeditepe Yayınevi.
 • Çetintaş, M. Burak (2005). Dolmabahçe’den Nişantaşı’na Sultanların ve Paşaların Semtinin Tarihi, İstanbul, Antik A.Ş. Kültür Yayınları.
 • Çiftçi, Aynur (2004). 19. Yüzyıl Osmanlı Devleti’nde Askeri Mimari ve İstanbul’da İnşa Edilen Askeri Yapılar. İstanbul, Doktora Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Çoruhlu, Tülin (1994). “Mekteb-i Harbiye”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı Yayınları, Cilt 5, Sayfa 372-374.
 • Deleon, Jak (1994). “Harbiye’den Şişli’ye Bir Devri Alem Alafranga”, İstanbul Dergisi, Sayı 8, Sayfa 21.
 • Denel, Serim (1982). Batılılaşma Sürecinde İstanbul’da Tasarım ve Dış Mekânlarda Değişim ve Nedenleri, Ankara, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları.
 • Deniz, Şefaattin (2016). “Teşvikiye Camisi’nin İnşaatı (1853-1854)”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı S.221, Sayfa 163-189.
 • Dikbaş, Mine (1996). İstanbul Art Deco Mimarisinde Cephe ve Motif Analizi (Taksim, Cihangir, Nişantaşı, Kurtuluş ve Şişli). İstanbul, Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Dökmeci, Vedia ve Hale Çıracı (1987). “Beyoğlu’nun Tarihsel Gelişimi”, Yapı Dergisi, Sayı 71, Sayfa 42-47.
 • Döner, Berken (2019). Azınlıkların Gündelik Yaşamında Kültürel Süreçler. Doktora Tezi. Kocaeli, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Durna Çifcibaşı, Kiraz (2019). Kullanım Dönüşümlerinin Sosyal Sürdürülebilirlik Boyutu: Bomonti Bira Fabrikası Örneği. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Dursun, A. Haluk (2011). “Tarih, Mekân ve Kültür: İstanbul”, Şehir ve Kültür İstanbul, Profil Kitap.
 • Egeli, Vasfi (1953). “Şişli Camii”, Arkitekt Dergisi, sayı 09-12, 169-177.
 • Eksen, İlhan (2008). İstanbul’un Tadı Tuzu, Saray Sofralarından Sokak Yemeklerine. İstanbul, Everest Yayınları.
 • Eksen, İlhan (2009). Çok Kültürlü İstanbul Mutfağı. İstanbul, Everest Yayınları.
 • Er, Ozan (2021). Sanat ve Mimarlık Tarihi Açısından Bomonti Semtinin Gelişimi, Yüksek Lisans Tezi. İstanbul, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Erkan, Pınar (2009). Tanzimat’tan Cumhuriyete Galata-Şişli Güzergahındaki Gayrimüslim Cemaat Okulları. Doktora Tezi. İstanbul, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Ersoy, Ahmet (2000). “Melezliğe Övgü: Tanzimat Dönemi Osmanlı Kimlik Politikaları ve Mimarlık”, Toplumsal Tarih Dergisi, Sayı 189, Sayfa 62-67.
 • Ertuğrul, Alidost (2009). “XIX. Yüzyılda Osmanlı’da Ortaya Çıkan Farklı Yapı Tipleri”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Cilt 7, Sayı 13, Sayfa 293-312.
 • Esatlı, Mustafa Ragıp (2010). Saray ve Konakların Dilinden Bir Devrin Tarihi, İstanbul, Bengi Yayınları.
 • Esen, Gizem Ezgi (2019). Osmanlı Arşiv Belgelerinde Teşvikiye Camii. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul, Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü.
 • Esenkal, Ebru (2007). Yabancı Ülkeler Tarafından Osmanlı Coğrafyasında Açılan Okullar. Yüksek Lisans Tezi. Edirne, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Eskenazi, Şule (2012). Galata-Beyoğlu-Şişli Bölgelerinin Gelişiminde Gayrimüslimlerin Rolü 1910-1966 Döneminde İstanbul’da Etnik İş Bölümü ve Ticari Coğrafya. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Fesch, Paul (1999). Abdülhamd’in Son Günlerinde İstanbul. Çeviren Erol Üyepazarcı. İstanbul, Pera Turizm Yayınları.
 • Fındıkgil Doğuoğlu, Meryem Müzeyyen (2002). 19. Yüzyıl İstanbul’unda Alman Mimari Etkinliği. Doktora Tezi. İstanbul, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Gökdeniz, Ş. (1992), Şişli Ermeni Mezarlarındaki Mezar Yapılarının Mimari Özellikleri Üzerine Bir İnceleme, İstanbul.
 • Göksel, Ali Esad (1999). Bir Sadakat Hikayesi: Maçka Palas “Maçka, Teşvikiye, Nişantaşı”.  İstanbul, Körfez Bank Yayınları.
 • Göncüoğlu, Emine Esra (2021). Şişli Camii Hatları. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
 • Gören, Ahmet Kamil (1997). Türk Resim Sanatında Şişli Atölyesi ve Viyana Sergisi. İstanbul, Şişli Belediyesi, İstanbul Resim ve Heykel Müzeleri Derneği.
 • Güler, Ali (1993). Türkiye’deki Gayrimüslimlerin 20. Yüzyıl Başlarında Sosyoekonomik Durumları. Doktora Tezi. Ankara, Ankara Üniversitesi, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü.
 • Güleryüz, Naim A. (2012). Bizans’tan 20. Yüzyıla Türk Yahudileri, İstanbul, Gözlem Gazetecilik Basım ve Yayın.
 • Gültekin, Eser (2000). “Osmanlı’dan Günümüze Bir Meydan: Ok Meydanı”, Ege Mimarlık Dergisi, Sayfa 27.
 • Güncan, Ali (1993). 19. Yüzyılda Avrupa Mimarlık Hareketlerinin ve Batılılaşmanın Osmanlı Konut Mimarisine Etkileri, Yüksek Lisans Tezi. İstanbul, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Gür, Hande (2011). Gayrimenkul Geliştirmede Karma Kullanım Fizibilite Çalışması: Şişli-Bomonti’de Bir İnceleme. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Hançer, Elmon (2000). Galata ve Pera’daki Ermeni Kiliseleri. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Hanesyan, M. (1932). Harürksanyevhinkamya Hopelyan Perayi Surp Yerrortutyun Yegeghetsvo (Beyoğlu Surp Yerrortutyun Kilisesinin Yüzyirmibeşinci Yıldönümü), İstanbul.
 • Hanioğlu, M. Şükrü (1992). “Batılılaşma”, İstanbul, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt 5, Sayfa 148-152.
 • Hasbora, Hatice (1999). İstanbul Art Deco Mimarisinde Apartman Cephe Tipolojisi. Doktora Tezi. İstanbul, Mimar Sinan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Haydaroğlu Polat, İlknur (1990). Osmanlı İmparatorluğu’nda Yabancı Okullar, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Hikmet, Arif (1933). “Saniye Hanım Evi”, Arkitekt Dergisi, Sayı 09-10, Sayfa 267-272.
 • H., Hüsnü (1932). “Apartman Binası”, Arkitekt Dergisi, Sayı 07-08, Sayfa 225-226.
 • “İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü” https://istanbul.ktb.gov.tr/ , 26 Kasım 2021.
 • “İstanbul Rum Mutfağı”
 • http://mutfaktakiakademisyen.com/category/istanbul-rum-mutfagi/ , 26 Kasım 2021.
 • “İstanbul Şehir Haritası” https://sehirharitasi.ibb.gov.tr/ , 26 Kasım 2021.
 • “İstanbul’un En Eski Sakinleri: Rumlar”
 • https://www.academia.edu/33871161/%C4%B0STANBULUN_EN_ESK%C4%B0_SAK%C4%B0NLER%C4%B0_RUMLAR?email_work_card=title , 26 Kasım 2021.
 • İşleyen, Erhan (1995). İstanbul Camilerinde Cephe Gelişimi. Doktora Tezi. İstanbul, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • İşözen, Erhan (1999). Nişantaşı–Teşvikiye ve Çevresi Kentsel Tasarım Proje Çalışması. İstanbul, Şişli Belediyesi Yayını.
 • İşözen, Erhan (2003). Cumhuriyet-Halaskargazi Caddesi Şişli Meydanı Kentsel Tasarım Proje Çalışması Şişli’de Bir Apartman. İstanbul, Şişli Belediyesi Yayını.
 • İnan, İhsan (1949). “İstanbul Belediyesi E. T. T. O. İşletmesi Garajı”, Arkitekt Dergisi, Sayı 11-12, Sayfa 211-212.
 • İnci, Nurcan (1985). “18. Yüzyılda İstanbul Camilerine Batı Etkisiyle Gelen Yenilikler”, Ankara, Vakıflar Dergisi, Sayı 19, Sayfa 223-237.
 • Kahraman, İsmail (2019). Bulgar Ortodoks Kilisesinin Kurulması ve Otonomi Kazanması. Yüksek Lisans Tezi. Edirne, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Karpat, Kemal (1999). “Etnik Kimlik ve Ulus-Devlet Oluşum”, Osmanlı Ansiklopedisi, Ankara, Yeni Türkiye Yayınları, Cilt 2.
 • Kenanoğlu, Macit (2001). Osmanlı Devleti’nde Millet Sistemi ve Gayrimüslimlerin Hukuki Statüleri (1453-1856). Doktora Tezi. İstanbul, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi.
 • Kırıkçı, Emine (2013). 19. Yüzyıl İstanbul Camilerinde Devlet Sembolleri, Ankara, 1. Ulusal Cami Mimarisi Sempozyumu, Sayfa 231-239.
 • Kızıldemir, Özgür, Emrah Öztürk ve Mehmet Sarıışık (2014), “Türk Mutfak Kültürünün Tarihsel Gelişiminde Yaşanan Değişimler”, AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 14, Sayı 3, Sayfa 191-210.
 • Kiutuçkas, Yeorgios (1999). 1878’e Kadar İstanbul’daki Bulgar Cemaati, 19. Yüzyıl İstanbul’unda Gayrimüslimler, İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, Sayfa 36-51.
 • Kocabaş, Ceylan (2019). Yabancılaşmanın Kent ve Konut Oluşumu Bağlamında İncelenmesi: Şişli Cumhuriyet ve Paşa Mahalleleri Örneği. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Kocabaşoğlu, Uygar (1989). Kendi Belgeleriyle Anadolu’daki Amerika (19. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunda Amerikan Misyoner Okulları), İstanbul, Arba Yayınları.
 • Koçak, Cemil (1985). Tanzimat’tan Sonra Özel ve Yabancı Okullar, Tanzimat’tan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, Cilt 2, Sayfa 485-494.
 • Kolçak, Olcay (2006). Cemal Reşit Rey, İstanbul, Kastaş Yayınları.
 • Kortan, Deniz (1968). “Bir Kat Tanzimi”, Arkitekt Dergisi, Sayı 330, Sayfa 66-65.
 • Kuban, Doğan (1998). İstanbul Yazıları/Kent Mimari, İstanbul, YEM Yayınları, Sayfa 21-43.
 • Kuban, Doğan (2001). Türkiye’de Kentsel Koruma: Kent Tarihleri ve Koruma Yöntemleri. Istanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • Kuruyazıcı, Hasan (2016). Batılılaşan İstanbul’un Ermeni Mimarları, Hrant Dink Vakfı Yayınları.
 • Kuruyazıcı, Hasan ve Mete Tapan (1998). Sveti Stefan Bulgar Kilisesi, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları.
 • Kuyumcuyan, Şila (1994). “Getronagan Ermeni Lisesi”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı Ortak Yayını, İstanbul, Cilt 3, Sayfa 395.
 • Kuyumcuyan, Şila (1994). “Pangaltı Ermeni Lisesi”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, Cilt 6.
 • “Kültür Envanteri” https://kulturenvanteri.com/ 26 Kasım 2021.
 • “Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü” https://kvmgm.ktb.gov.tr/ , 26 Kasım 2021.
 • Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Salonu, Tarihçe, https://www.ice.org/hakkimizda/tarihce/, 26 Kasım 2021
 •  
 • Mağgönül, A. Zeynep (2006). Teşvikiye-Nişantaşı Seçkin Semtin Seçkin Sakinleri, İstanbul, Kitabevi Yayınları.
 • Mancı, Esra (2014). Nişantaşı-Teşvikiye ve Harbiye-Şişli Bölgeleri Kentsel Koruma Önerileri. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • “Musevi (Sefarad) Mutfağı”
 • https://www.avlaremoz.com/2017/06/29/musevi-sefarad-mutfagi/ , 26 Kasım 2021.
 • Mutlu, Asım (1940).” Göksun Kiraevi”, Arkitekt Dergisi, sayı 01-02, sayı 06-07.
 • Mutlu, Şamil (2005). Osmanlı Devleti’nde Misyoner Okullar, İstanbul, Gökkubbe Yayınları.
 • Mülayim, Ahmet (1994). “Azınlık Okulları”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı Ortak Yayını, İstanbul, Cilt 1, Sayfa 503.
 • Mülayim, Ahmet (1994). “Şişli Terakki Lisesi”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi. Kültür Bakanlığı Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, Cilt 7.
 • Mülayim, Selçuk (2004). XIX. Yüzyıl Osmanlı İstanbul’u, Şehir ve Medeniyet, İstanbul, Klasik Yayınları, Sayfa 81-95.
 • Mülayim, Selçuk (2010). “Dolmabahçe Topografyasında Mimari Oluşum”, Milli Saraylar Kültür Sanat Tarih Dergisi, İstanbul, TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı Yayını, İstanbul, Sayı 5, Sayfa 9-16.
 • Raşit, Cavit (1934). “Şeref Apartmanı”, Arkitekt Dergisi, Sayı 05, Sayfa 134-136.
 • Okyay, İ. (2008). Değişen Mimarlık Dönüşen Kent, Teknik Kongre, İstanbul, Çizgi Basım Yayıncılık.
 • Ovadya, Sima ve Viki Koronyo (2012). Sefarad Yemekleri. Çeviren Leyla Bali Adato. İstanbul, Gözlem Gazetecilik Basın ve Yayın.
 • Oza, A.E. (2017). Erken Cumhuriyet Döneminde Bir Cumhuriyet Yapısı, Şişli Camii Sergisi, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Fotoğraf Koleksiyonu, İstanbul, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü.
 • Ozil, Ayşe (2001). 19. Yüzyıl İstanbul’u, Pera Rum Ortodoks Cemaatinde Eğitim: Panayia Okulu, Yüksek Lisans Tezi. İstanbul, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Boğaziçi Üniversitesi.
 • Ödekan, Ayla (1997). “Konut”, Türkiye Tarihi 3-Osmanlı Devleti 1600-1908, İstanbul, Cem Yayınevi.
 • Önal, Eylem (2004). Teşvikiye Örneğinde Konut Üretim Süreçlerinin Değişim Eğilimleri. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Öncel, Ayşe Derin (2014). Apartman Galata’da Yeni Bir Konut Tipi. İstanbul, Kitap Yayınevi.
 • Örer, Güçlü (2002). Konut-Kimlik Ev-Modeli ve Modelin Bir Örnek Olarak İstanbul Kenti’nde Uygulanması, Doktora Tezi. İstanbul, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Öz, Tahsin (1965). İstanbul Camileri, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2. Cilt.
 • Özen, Saadet (2006). Yüz Eli Yılın Tanıdığı: Notre Dame de Sion, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları.
 • Özkan, Özgür (2005). “Kültürümüzün Parçası Mevcut Binaların Turizm Amacıyla Günümüze Kazandırılması”, Mimarist, Sayı 17, Sayfa 68-71.
 • Özgüven, Burcu, Burcu Pehlivanoğlu ve Aslı Akyıldız (2005). “Cihangir İstanbul Semti Tarihi Binaları Envanter Çalışması 2005”, Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi, Sayı 5, Sayfa 103-117.
 • Özyalvaç, Ali Naci (2013). “Mimarlıkta Modernite Kavramı ve Türkiye”, FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, Sayı 1, Sayfa 294-306.
 • “Rum Mutfağı”
 • http://www.turkish-cuisine.org/print.php?id=37&link=http://www.turkish-cuisine.org/ottoman-heritage-3/rum-mutfagi-37.html , 26 Kasım 2021.
 • Sağdıç, Zafer (1999). Sıraev Kavramının İncelenmesi ve Osmanlı Mimarisi’nde Akaretler Sıraev Grubu’nun Yeri ve Önemi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Sağlam, Nevzat (2017). “Bir Semte Adını Veren Bomonti Bira Fabrikası”, Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi, Sayı 1.
 • Samancı, Özge ve Sharon Croxford (2006). 19. Yüzyıl İstanbul Mutfağı, İstanbul, Medya+İK Yayınevi.
 • Samuelian, Barkev (2020). Balyan Ailesinin 19.Yüzyılda İstanbul’un Dönüşümüne Katkıları, Yüksek Lisans Tezi. İstanbul, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Sarıoğlu, Esra (2002). Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası Azınlık Okulları (1869-1994). Yüksek Lisans Tezi. Bursa, Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Sepetçi, Ahmet Turan (2007).  İstanbul Kent Merkezinde Ticaret Gelişimi, Etkenleri ve Ulaşım Odaklı Mekânsal Kurgusu Tarihi Yarımada (Eminönü ve Fatih) Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş Örneği. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Sevinç, Necdet (2009). Osmanlı’dan Günümüze Misyoner Faaliyetleri; Okullar, Kiliseler, Yardım Kuruluşları, İstanbul, Bilge Oğuz Yayınları.
 • Sıçrayık, Anılcan (2019). İstanbul’da Eski Eser Tahribi (1908-1938). Yüksek Lisans Tezi. İstanbul, Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü.
 • Simyonidis, Meri Çevik (2015). İstanbul’um, Tadım-Tuzum-Hayatım, İstanbul, İnkılâp Kitabevi Yayınları.
 • Somel, Selçuk Akşin (2007). Osmanlı Ermenilerinde Kültür Modernleşmesi, Cemaat Okulları ve Abdülhamid Rejimi, İstanbul, İletişim Yayınları, Sayı 5, Sayfa 71-92.
 • Şahin, G.G ve G. Ünver (2015). Destinasyon Pazarlama Aracı Olarak Gastronomi Turizmi: İstanbul’un Gastronomi Turizm Potansiyeli Üzerine Bir Araştırma, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, Sayfa 63-73.
 • Şahin, Halise (2020). “Fatih Harbiye, Mesihpaşa İmamı ve Garipler Sokağı Romanlarında Fatih Semti’nin Mekân Algısı” İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Cilt 2, Sayfa 25-31.
 • Şenyapılı, Önder (2008). İsim İsim İstanbul Tarihi Yapılar-Caddeler-Sokaklar, İstanbul, Boyut Yayınları.
 • “Şişli Camii Süratle Yapılıyor” (10 Kasım 1947). Cumhuriyet Gazetesi, Sayfa 6.
 • Şişli İlçesi Tarihçe,
 • http://www.istanbulkulturturizm.gov.tr/TR,165117/sisli.html , 26 Kasım 2021.
 • “Şişli Kaymakamlığı” http://www.sisli.gov.tr/ 26 Kasım 2021.
 • Şişli Rehberi (1987). Şişli Belediyesi.
 • “Şişli Tarihçesi” https://www.sisli.bel.tr/icerik/sisli-tarihcesi , 26 Kasım 2021.
 • “Şişli’de Yapılan Cami Güzel Bir Eser Oluyor” (04 Kasım 1946). Cumhuriyet Gazetesi, Sayfa 4.
 • Tanman, Baha (1994). “Hünkâr Mahfilleri”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı Yayınları, Cilt 4, Sayı 102-103.
 • Tanman, Baha (2016). Şişli Camii, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Fotoğraf Koleksiyonu, İstanbul, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü.
 • Tanyeli, Gülsün ve Deniz İkiz (2009). İstanbul’da Bir Endüstriyel Miras Örneği: Bomonti Bira Fabrikası, Ankara, Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi, Sayı 7.
 • Tanyeri, Sabahattin ve Coşkun Kantay (1966). “Günaydın Apartmanı”, Arkitekt Dergisi, Sayı 322, Sayfa 65-73.
 • Tapan, Mete (2007). Soru ve Cevaplarla Koruma, İstanbul, TMMOB Yayınları.
 • Tarakçı, Büşranur (2018). İstanbul Örneğinde XVII. Yüzyılda Gayrimüslimler. Yüksek Lisans Tezi. Ankara, Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Taşdemirci, Ersoy (2001). “Türk Eğitim Tarihinde Azınlık Okulları ve Yabancı Okullar” Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 10, Sayfa 13-28.
 • Tekeli, İlhan (1996). “19.Yüzyılda İstanbul Metropol Alanının Dönüşümü”, Modernleşme Sürecinde Osmanlı Kentleri, İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, Sayfa 19-31.
 • Tekeli, İlhan (2013). İstanbul’un Planlanmasının ve Gelişmesinin Öyküsü, İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • Teknik Kongre Değişen Mimarlık Dönüşen Kent (2008). İstanbul, Mimarlar Odası Yayınları.
 • “Telefon Santrali Binası” (1940). Arkitekt Dergisi, Sayı 09-10, Sayfa 196-197.
 • Tovmasyan, Takuhi (2016). Sofranız Şen Olsun. Aras Yayıncılık.
 • Tsilenis, Savvas (2000). İstanbul’un Rum, Mimar, Kalfaları, 1869-1945 (I Romii, arhitectones kalfades tis Polis, 1869-1945). Synhrona Themata, Sayı 74-75, Sayfa 166-179.
 • Tsilenis, Savvas (2005). “İstanbul’un Rum Mimarları ve Eserleri”, Mimar İstanbul Dergisi, İstanbul, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yayınları, Sayı 17, Sayfa 19-24.
 • Tuğlacı, Pars (1981). Osmanlı Mimarlığında Batılılaşma Dönemi ve Balyan Ailesi, İstanbul, İnkılap ve Aka Yayınevi, İstanbul.
 • Tuğlacı, Pars (1993). Osmanlı Mimarlığında Balyan Ailesinin Rolü, İstanbul, Yeni Çığır Kitapevi Yayınları.
 • Turan, Şerafettin (1963). Osmanlı Teşkilatında Hassa Mimarları, Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, Sayfa 159-200.
 • Tüccar, Ahmet (2015). Şişli Camileri, İstanbul, İstanbul Şişli Müftülüğü.
 • “Türkiye Hahambaşılığı Vakfı – Musevi Dini Bayramları ve Kutsal Günleri”
 • http://www.turkyahudileri.com/index.php/tr/yahudilik/106-musevi-dini-bayramlari-ve-kutsal-gunleri , 26 Kasım 2021.
 • “Türkiye İş Bankası T. A. Ş. Pangaltı Şube Binası” (1956). Arkitekt Dergisi, Sayı 02, Sayfa 52-56.
 • “Türkiye Kültür Portalı” https://www.kulturportali.gov.tr/ , 26 Kasım 2021.
 • Uslu, İbrahim ve Altan Büyükyılmaz (2002). İstanbul Rehberi, İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayınları.
 • Uzman, Emin Necip (1951). “Sadıklar Apartmanı”, Arkitekt Dergisi, Sayı 05-08, Sayfa 94-97.
 • Uzun, Çisem (2008). 17.-19. yy.’larda İstanbul’da Caminin Kentsel ve Simgesel Dönüşümü, Yüksek Lisans Tezi. İstanbul, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Uzun, Sibel (2016). Batılı Seyyahlara Göre II. Mahmut ve Abdülmecit Dönemlerinde İstanbul’da Gayrimüslimler. Yüksek Lisans Tezi. Trabzon, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Üçler, Esra (2020). Fransa’nın Osmanlı Ülkesinde Açtığı Okullar (MF.MGM-6 Numaralı Maarif Nezareti-Mekatib-i Gayrimüslime ve Ecnebiye Müfettişliği Defterine Göre). Yüksek Lisans Tezi. Kırıkkale, Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Ülker, Ender (1992). İstanbul’da Konut Alanlarının Kullanıcı Değişim Süreci Teşvikiye Örneği. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Ünsal, Artun (1996). Benim Lokantalarım. İstanbul, Yapı Kredi Yayınları.
 • Ünsal, Artun (2011). “Geçmişten Günümüzü İstanbul’un Lokantaları”, Şehir ve Kültür İstanbul, Profil Kitap.
 • Ünsal, Artun (2020). İktidarların Sofrası – Yemek, Siyaset ve Simgesellik. İstanbul, Everest Yayınları.
 • Yaktı, Özlem (2008). 1908-1913 Arası Dönemde Osmanlı Devleti’nde Kurulan Yatılı Okullar ve Özellikleri. Yüksek Lisans Tezi. Adana, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yaman, Semra (2019). İstanbul Şişli Eski Telefon Santral Binası ve Koruma Önerisi. Yüksek Lisans Tezi. Edirne, Trakya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Yarman, Arsen (2001). Osmanlı Sağlık Hizmetlerinde Ermeniler ve Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Tarihi, İstanbul, Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı.
 • Yetişkin, Ayşe (2005). 19.Yüzyıl Batılılaşma Döneminden Bir Görüntü: İstanbul’daki Kışla Yapıları, Afife Batur’a Armağan Mimarlık ve Sanat Tarihi Yazıları, Literatür Yayınları, İstanbul, Sayfa 91-98.
 • Yerasimos, Stefan (1996). Tanzimat’ın Kent Reformları Üzerine, İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, Sayfa 1-19.
 • Yerasimos, Stefan (2005). 500 Yıllık Osmanlı Mutfağı, İstanbul, Boyut Yayın Grubu.
 • Yerasimos, Marianna (2019). İstanbullu Rum Bir Ailenin Mutfak Serüveni. İstanbul, Yapı Kredi Yayınları.
 • Yeni Şişli Camii ve Ananevî Türk Mimarisi. (24 Temmuz 1949). Cumhuriyet Gazetesi, Sayfa 2.
 • Yenigün, Sudi (2014). İstanbul’un İncileri Sur Dışı Camileri, İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayınları.
 • Yıldıran, Neşe (2002). “II. Abdülhamid Dönemi Mimarlığı”, Türkler Ansiklopedisi, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, Sayı 15, Sayfa 367-373.
 • Yıldırım, Nuran (2010). Hastane Tarihimizde Bir Kutup Yıldızı Hamidiye Etfal Hastanesi, İstanbul, Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesi.
 • Yüksel, Seren (2018). 19.yy. Sonu-20.yy. İlk Yarısına Ait Korunması Gerekli İşlevleri Değiştirilmiş Apartmanların İrdelenmesi: Elmadağ-Şişli Hattı, Cumhuriyet ve Halaskargazi Caddeleri Örneği. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Zat, Erdir (2014). Türkiye Meyhaneler Rehberi. İstanbul, Overteam Yayınları.
 • Zeren Tanaç, Mine (2010). Tarihi Çevrede Yeni Ek ve Yeni Yapı Olgusu, İstanbul, Yalın Yayıncılık.